ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร

รถโดยสารสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดที่รวมผู้คนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ร่วมกันในห้วงเวลาหนึ่ง การปฏิบัติตัวของผู้โดยสารแต่ละคนซึ่งได้รับการสั่งสอนกันมาแตกต่างกันนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหานำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาได้ ทางราชการจึงได้ทำออกข้อกำหนดขึ้นมาบังคับผู้โดยสารรถโดยสารประจำทาง แม้จะเป็นกฎหมายเก่าที่อาจจะมีการหลงลืมไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังพอพบเห็นการติดประกาศดังกล่าวบนรถบ้าง จึงขอนำประกาศดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการโดยสารรถประจำทาง

ประกาศตัวที่กล่าวถึง ถูกตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103ง ฉบับพิเศษ ตอนที่ 111 วันที่ 30 มิถุนายน 2529 หน้า 1-3

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2529)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 113 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงได้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้โดยสารรถสำหรับการขนส่งประจำทาง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสารดังต่อไปนี้

  1. ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เว้นแต่ในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
  2. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น
  3. ไม่โดยสารนอกตัวรถหรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ ทั้งนี้ เมื่อผู้ประจำรถได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม
  4. ไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น ขึ้นบนรถเว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั้น
  5. ไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกร่อน ขึ้นบนรถ
  6. ไม่บ้วน หรือถ่ม น้ำลาย น้ำหมาก หรือเสมหะ สั่งน้ำมูก ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือเทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนรถ ณ ที่ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
  7. ไม่ลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2529
ประชุม รัตนเพียร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 113 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกลาง พ.ศ. 2522 บัญญัติว่าผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อความสงบเรียบร้อย สมควรกำหนดข้อกำหนดดังกล่าวขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


by

Tags:

Comments

Leave a Reply