Month: August 2020

  • เส้นทางตามแผนปฏิรูป ขสมก.

    นอกจากเส้นทางปฏิรูปของขนส่ง 269 เส้นทางแล้ว ในขณะเดียวกัน ขสมก. เองก็ได้มีแผนจะปฏิรูปเส้นทางเดิมของตัวเอง (ซึ่งก็ทับซ้อนอยู่ใน 269 เส้นทางนั้น) เป็นเส้นทางชุดใหม่ 162 เส้นทาง โดย ขสมก. เดินรถ 108 เส้นทาง รวมกับเส้นทางรถเอกชน 54 เส้นทางตามแผนปฏิรูปของขนส่ง แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเส้นทางอื่น ๆ ใน 269 เส้นทางนั้นจะยังมีต่อไปหรือจบแค่นี้