Month: November 2019

  • แนวคิดการกำหนดเลขสาย จากงาน “Workshop เรียงเบอร์”

    เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงาน TDRI, กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกลุ่ม Mayday ได้จัด Workshop เรียงเบอร์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการสร้างระบบเลขสายรถเมล์ขึ้นมาเพื่อใช้กับเส้นทางปฏิรูป 269 เส้นทาง ใน Workshop ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเสนอความคิดเห็นด้วย ซึ่งจะขอแบ่งกล่าวสรุปโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่ม G10 ในงานนี้ และส่วนที่เป็นความเห็นของผมเอง ซึ่งไม่ได้เป็นในแนวทางเดียวกับกลุ่ม แต่ด้วยการนำเสนองานเป็นกลุ่มจึงยึดตามที่เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ ซึ่งในบทความนี้ผมจะนำเสนอรูปแบบกลาง ๆ ที่คิดว่าน่าจะประนีประนอมกับความต้องการที่ให้มีระบบ และวิถีประชาที่อยู่กับเลขสายที่ไม่มีระบบนี้มานาน