Month: June 2019

  • ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร

    รถโดยสารสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดที่รวมผู้คนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ร่วมกันในห้วงเวลาหนึ่ง การปฏิบัติตัวของผู้โดยสารแต่ละคนซึ่งได้รับการสั่งสอนกันมาแตกต่างกันนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหานำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาได้ ทางราชการจึงได้ทำออกข้อกำหนดขึ้นมาบังคับผู้โดยสารรถโดยสารประจำทาง แม้จะเป็นกฎหมายเก่าที่อาจจะมีการหลงลืมไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังพอพบเห็นการติดประกาศดังกล่าวบนรถบ้าง จึงขอนำประกาศดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการโดยสารรถประจำทาง