อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง หมวด 1, 4 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นวันแรกที่มีการใช้งานประกาศอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง อันเนื่องจากการอนุมัติการปรับอัตราค่าโดยสารของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (ซึ่งแต่เดิมให้มีผลบังคับใช้วันที่ 21 มกราคม 2562) การปรับอัตราค่าโดยสารครั้งนี้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายและความสับสน เนื่องจากไม่ได้เป็นการปรับขึ้นราคาในรูปแบบที่คุ้นเคยกัน ผมจะขอสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นว่าการปรับอัตราค่าโดยสารครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

Continue reading →

ที่มาของราคาตั๋วรถประจำทางลักษณะพิเศษ (ตั๋วล่วงหน้า) รายวัน/สัปดาห์/เดือน และปี

นอกจากตั๋วเที่ยวที่เราคุ้นเคย ขสมก. ยังมีจำหน่ายตั๋วรถประจำทางลักษณะพิเศษ (ตั๋วล่วงหน้า) ในรูปแบบตั๋วสัปดาห์/เดือน และในอดีตก็มีตั๋ววันและตั๋วปี ซึ่งตั๋วล่วงหน้านั้นเหมาะสมกับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางเชื่อมต่อรถหลาย ๆ เที่ยวในหนึ่งวัน แต่การตั้งราคาตั๋วดังกล่าวนั้นอาจจะยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อสงสัยว่าแพงเกินไปหรือไม่ ในบทความนี้เราจะมาแกะสูตรการตั้งราคาดังกล่าว

Continue reading →

ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร

รถโดยสารสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดที่รวมผู้คนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ร่วมกันในห้วงเวลาหนึ่ง การปฏิบัติตัวของผู้โดยสารแต่ละคนซึ่งได้รับการสั่งสอนกันมาแตกต่างกันนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหานำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาได้ ทางราชการจึงได้ทำออกข้อกำหนดขึ้นมาบังคับผู้โดยสารรถโดยสารประจำทาง แม้จะเป็นกฎหมายเก่าที่อาจจะมีการหลงลืมไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังพอพบเห็นการติดประกาศดังกล่าวบนรถบ้าง จึงขอนำประกาศดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการโดยสารรถประจำทาง

ประกาศตัวที่กล่าวถึง ถูกตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103ง ฉบับพิเศษ ตอนที่ 111 วันที่ 30 มิถุนายน 2529 หน้า 1-3

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2529)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 113 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงได้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้โดยสารรถสำหรับการขนส่งประจำทาง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสารดังต่อไปนี้

  1. ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เว้นแต่ในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
  2. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น
  3. ไม่โดยสารนอกตัวรถหรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ ทั้งนี้ เมื่อผู้ประจำรถได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม
  4. ไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น ขึ้นบนรถเว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั้น
  5. ไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกร่อน ขึ้นบนรถ
  6. ไม่บ้วน หรือถ่ม น้ำลาย น้ำหมาก หรือเสมหะ สั่งน้ำมูก ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือเทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนรถ ณ ที่ซึ่งมดได้จัดไว้เพื่อการนั้น
  7. ไม่ลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2529
ประชุม รัตนเพียร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 113 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกลาง พ.ศ. 2522 บัญญัติว่าผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อความสงบเรียบร้อย สมควรกำหนดข้อกำหนดดังกล่าวขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

คำอธิบาย เลขสาย 269 เส้นทางใหม่

หมายเหตุ: แนวคิดเรื่องปรับปรุงเลขสายนี้ได้พักการดำเนินการในส่วนของการเปิดสายใหม่คู่ขนานกับสายเดิมเมื่อ 16 กันยายน 2560


เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อกรมการขนส่งทางบกในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบการเดินรถในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ได้ทำการปฏิรูปเส้นทางเดินรถแทนที่เส้นทางเดิม โดยได้กำหนดเส้นทางเดินรถขึ้นมาใหม่ 269 เส้นทาง ลำพังแค่ต้องมานั่งจำเส้นทางใหม่ก็เป็นภาระผู้โดยสารแล้ว เนื่องจากทางกรมฯ เองก็ยังไม่ได้มีการประกาศตัวเส้นทางออกมาอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่ดูจะเป็นที่พูดถึงมากเป็นพิเศษก็คือ เลขสายที่ไม่เหมือนเดิม จากที่ใช้ระบบตัวเลขล้วน เป็นการใช้อักษรผสมเลขแบบงง ๆ เราจะมาทำความเข้าใจถึงวิธี/วิธีจำตัวเลขสายในระบบที่กรมฯ เลือกใช้งานนี้

Continue reading →

ป้ายประจำรถโดยสารประจำทางหลายภาษา

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ พากันขยับเรื่องการต้องทำป้ายต่าง ๆ ให้รองรับกับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของ AEC บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง ก็มีการจัดทำป้ายประจำรถเช่นกัน แต่ก็ยังพบความไม่เรียบร้อยในแบบที่ควรจะเป็นทั้งที่ก็ผ่านระยะเวลามาได้พักหนึ่งแล้ว

Continue reading →

เส้นทางรถเมล์ใน Berlin

ผมได้เดินทางไปเยือนกรุงเบอร์ลินครั้งแรก เมื่อราว 6 ปีที่แล้ว ตอนที่ไปดูป้ายรถเมล์ที่นั่นก็เหมือนเมืองอื่น ๆ ในสหพันธรัฐเยอรมนีนั่นแหละ คือมีการแสดงเวลาถึงป้ายจุดหมายปลายทางชัดเจน แต่สิ่งที่เมืองนี้ต่างออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นที่เคยไปก็คือ มีประเภทรถเมล์เยอะมาก ไม่จำกัดแค่ตัวเลข เมื่อไปค้นคว้าต่อเห็นว่าน่าสนใจจึงขอเอามาแบ่งปันให้ได้อ่านกัน เผื่อว่าการออกเส้นทางรถ (ซึ่งไม่รู้ว่าเสร็จหรือยัง เพราะไม่มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามาหลายปีแล้ว) ใหม่นั้นจะใช้ระบบวิธีคิดนี้

Continue reading →